Vad vi hjälper till med

Vi representerar, förhandlar
och agerar för dig
i branschen.

Bli medlem här och få tillgång till våra tjänster och medlemsförmåner.

Vilka vi är

Sveriges Paketombud är en ideell medlemsorganisation som ska skapa trygghet och långsiktighet .
Vi arbetar för att förbättra våra medlemmars vardag och villkor.
Ju större vi blir, desto tyngre väger vi som organisation när vi skapar förutsättningar för en säkrare bransch ur alla aspekter.

Vad vi kan

Vi utvecklar regler, avtal och säkerhet för Sveriges alla paketombud.
Vi tar fram affärsmodeller för att uppnå en bra balans mellan parterna på den stadigt expanderande marknaden.
Samtidigt ställer vi krav på bättre arbetsmiljö och ersättning för paketombuden.

Vår vision

Som den naturliga avtalspartnern kan vi garantera balanserade avtal som gynnar Sveriges paketombud. Regelverket kan förenklas genom tätt samarbete med paketoperatörer, tull och försäkringsbolag samtidigt som lönsamheten för paketombuden kan förbättras.

Den 2 januari 2023 ändrades reglerna om tystnadsplikt i postlagen, en välkommen förändring som Sveriges Paketombud varit med om att driva fram.

Nu får paketombud och andra som hanterar brev och paket larma myndigheter om de misstänker att innehållet kan ge fängelse. 

När får jag larma om ett misstänkt brev eller paket?

Det krävs att du misstänker att det finns något i paketet som är brottsligt och kan ge fängelse. Fängelse ska alltså finnas på straffskalan för innehav av det du antar finns i paketet. Det kan exempelvis vara droger, dopingpreparat, vapen eller explosiva ämnen.
Om du däremot tror att det finns tobak i en försändelse som en person under 18 år ska hämta ut så kan du inte bryta tystnadsplikten.  Även om det är olagligt att sälja tobak till omyndiga personer så ger brottet inte fängelse.

Hur säker måste jag vara på att innehållet är olagligt?

Det ska finnas flera saker som tillsammans gör brevet eller paketet misstänkt. Har paketet gått sönder och det har trillat ut tabletter eller liknande är det en tungt vägande faktor.
Brev eller paket med droger är ofta adresserade till en privatperson och har en klisterlapp i maskinskrift med okänd avsändare.

Vilken sorts brev och paket gäller det?

Lagen har ändrats för mindre brev och paket upp till två kilo. Detta för att det ska vara lättare för dig, som t.ex är paketombud, att ta beslutet att larma myndigheter om misstänkt olagligt innehåll utan att själv riskera straff. 
För tyngre paket finns ingen tystnadsplikt.

Måste jag kontakta Polisen?

Nej, ändringen av lagen ger endast möjlighet att bryta tystnadsplikten och lämna uppgifter till en brottsbekämpande myndighet som Polisen, men även till exempel till Säkerhetspolisen, Tullverket eller Åklagarmyndigheten.
Skyldighet har man som paketombud om en brottsbekämpande myndighet kommer med en begäran.
 


Förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform för effektivt informationsutbyte inom paket- och logistiktjänster

Sveriges Paketombud genomförde 2018-2020, i samverkan med Tillväxtverket, postoperatörer, länsstyrelser, regioner och kommuner, ett förstudieprojekt som ska lägga grunden till en ny nationell digital plattform. Målet är att genom aktör- och systemsamverkan bidra till att förbättra paketlogistiken för kunder och paketombud i hela landet. Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara för bättre tillgänglighet till pakettjänster och nya utlämningsformer, något som hittills inte minst varit en viktig landsbygdsfråga.
Stort fokus ligger även på ökade miljövinster genom nya transportlösningar.

Samverkansprojektet finansierades av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 åtgärd 16.2 (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) genom Tillväxtverket tillsammans med medel från Region Gävleborg, Västra Götalandsregionen, Region Norrbotten, Länsstyrelsen Dalarna, Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län.

PTS (Post- och Telestyrelsen) och Svensk Handel har främjat insatserna inom projektet i samverkan med Tillväxtverket. Övriga nationella myndigheter, länsstyrelser och regioner har involverats projektaktiviteterna.

Olle Janrik, Alexander Zuniga, Catarina Lindberg och Eva Johnson ifrån Sveriges Paketombud har varit ansvariga för genomförandet av projektet 2018-2020.

Mer om förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform finns att läsa här:Slutrapport

Förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform


Omlastningshubbar i landsbygdskommuner och vikten av data som strategisk resurs för optimering av paketlogistik är de största fynden när Sveriges Paketombud presenterar sin rapport ifrån förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform. Stora miljövinster och samhällsvinster finns att hämta genom samdistribution på den sista milen.
Sveriges Paketombud och förstudieprojektet har analyserat och utvecklat kunskapen om post- och paketmarknadens villkor i Sveriges gles- och landsbygder. Förstudien har velat skapa förutsättningar för effektivt informationsutbyte inom pakettjänster genom datasamverkan samt optimering av transportflöden i landsbygdskommuner för ökad tillförlitlighet, lönsamhet och hållbarhet. I förstudiens arbete tydliggjordes behovet av omlastningshubbar. Med en hubb i varje centralort, dit paketoperatörerna levererar paket och styckegods som därefter samlastas för att samköras ”den sista milen”, löser man många problem på en gång.
Förstudien har tagit fram en beräkningsmodell som visar hur mycket paketoperatörerna tjänar, hur mycket miljöbelastningen minskar och hur tillförlitligheten för paketkunderna påverkas med samtransporter ifrån omlastningshubbar till paketombud. Som exempel kan nämnas att varje ort som knyts till hubben minskar miljöpåverkan med 10 ton CO2 per år, vilket är lika mycket som en personbil som kör två varv runt jorden.

Läs hela rapportenhär:

Vårt mål är att organisera alla Sveriges över 5000 paketombud

Nya tider, nya grepp

Med en e-handel som utökar i explosiv takt är kravet på en fungerande logistikmarknad större än någonsin.

Den snabba expansionen ställer krav på uppdaterade, väl fungerande avtal och innovativa smidiga lösningar för såväl kunder som alla parter i kedjan.

De fem stora aktörerna


I Sverige idag finns det ett växande antal aktörer som offensivt säljer pakettjänster. De allra största är de följande fem:

  • PostNord
  • DHL
  • DB Schenker
  • Bussgods/Bring och
  • UPS.

  • PostNord och DB Schenker har idag ca 1600 ombud var över landet, medan DHL ca 1300, Bussgods/Bring ca 600 paketombud.
    UPS ombudsnät är under uppbyggnad.