Tullverket meddelar

Nytt paketombudskoncept testas i Malmö och i Nacka
22 november, 2018
Black Friday omsatte 6,7 miljarder
27 november, 2018

”Brev- och paketflödet från utlandet till Sverige är det varuflöde i vilket Tullverket gör i särklass flest narkotikabeslag. Så har det varit under många år, och så ser det ut även i år. En bidragande orsak är inte minst det goda samarbete som Tullverket har med Postnord och dess personal runt om i landet.

Relativt sett har dock narkotikabeslagen i postflödet minskat med cirka 20 procent under 2018 jämfört med motsvarande period 2017. Som framgått av medierapportering under dagen är förändringar i logistikkedjan i postflödet en förklaring till nedgången.

Den här utvecklingen är inte oväntad, utan snarare logisk. Tullverkets resultat påverkas inte bara av hur stort inflödet av exempelvis narkotika är, utan också av en rad andra faktorer. En av dessa är var i landet brev och paket hanteras, och i vilken utsträckning Tullverket har personal som kan göra kontroller av detta flöde.

Det faktum att Postnord – för att kunna hantera det stora flödet av utrikeskommande försändelser – under 2018 öppnade en ny terminal i Örebro påverkar exempelvis Tullverkets resultat i det korta perspektivet. Tullverket har ingen personal stationerad i Örebro, vilket innebär färre effektiva kontrolltimmar i just det flödet. Med en ny terminal kommer också nya lokaler att bekanta sig med och ny personal för tulltjänstemän att samverka med, vilket av förklarliga skäl tar tid att etablera.

Det är också viktigt att påpeka att de minskade beslagen i postflödet framförallt rörde en avgränsad del av året, men då just postbeslagen till antal utgör en hög andel av Tullverkets sammantagna beslag så ger det avtryck i den preliminära statistiken för 2018. Under senare delen av året har narkotikabeslagen ökat igen, vilket också är logiskt givet de faktorer som nämnts ovan. När de yttre förutsättningarna förändras behöver Tullverket förändra och anpassa sin verksamhet, vilket också skett.

Tullverket har samtidigt full förståelse för att Postnord i sin tur måste anpassa sin verksamhet utifrån förändringar i flödena till Sverige. Det är Tullverket som har ansvar för att stoppa narkotika och andra illegala varor från att komma in i landet – oavsett var i landet de hanteras – och kommer även fortsättningsvis att göra så i god samverkan med Postnord och dess personal.”